IsNumeric Function

Handaara kiiro ikkitinota jifanno. Handaara kiiro ikkituro, assishsha Halaale woy Xara qoltanno.

Ganallo:


IsNumeric (Var)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Var: Jifa hasiratto handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    IsNumeric(vVar) ' Xara Qolanno attami
    vVar = "123"
    IsNumeric(vVar) ' Halaale Qolanno attami
End Sub

Please support us!