DefBool Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badantinokkiro, DefBool fooliishsho fidalete hakkigeeshsho garinni soorramaanote gadimma daatu dana qineessitanno.

Ganallo:


Defxxx Fikiimmatehakkigeeshsho 1[, Fikiimmatehakkigeeshsho 2[,...]]

Eishshuwa:

Fikiimmatehakkigeeshsho: Letters that specify the range of variables that you want to set the default data type for.

xxx: Gadimma soorramaancho dana tirtanno qaraqaale:

Qaraqaale: Gadimma soorramaancho dana

DefBool: Buulaancho

Lawishsha:


' Soorramaanchu danira balaxi-tiro tiro:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE ' bOK giddoyiidi buulaancho soorramaanchooti
End Sub

Please support us!