Soorramaano

Konni woroonni no fooliishshuwanna assishshuwa soorramaanotenni loosate kaa'litanno. Kore assishshuwa soorramaano tiratenna egensiisate, mittu daninni wolu wido woleessarte, woy soorramaanchu dana tirate horonsi'ra dandaatto.

CCur Function

Naanni-fikiimate woy kiirote handaara xaa handaara wido woleessanno. Baadi qinoobba desimaalete badaanoranna xaa malaattara horonsi'nanninsa.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

Naanni-fikiima woy kiirote handaara barru hornyo wido woleessanno.

CDec Function

Tonnishshu handaarara naannifikiimate woy kiirote handaara woleessanno.

CDbl Function

Kiirote handaara woy naannifikiimate handaara marro dani wido woleessanno.

CInt Function

Kiirote handaara woy naanni-fikiima woleessanno.

CLng Function

Naanni-fikiima woy kiirote handaara seeda intojere wido woleessitanno.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

Naannifikiima woy kiirote handaara daatu dani Tircho wido woleessanno.

CStr Function

Kiirote handaara naannifikiimate handaara wido woleessanno.

CVar Function

Naannifikiimate handaara woy kiirote handaara baxxancho handaara wido woleessanno.

CVErr Function

Naanni-fikiima woy kiirote handaara baxxitino cinaancho dana "So'ro" handaara wido woleessanno.

DefBool Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badantinokkiro, DefBool fooliishsho fidalete hakkigeeshsho garinni soorramaanote gadimma daatu dana qineessitanno.

DefCur Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaali badaminokkiro, DefCur assaawete fooliishsho fidalete hakkigeeshsho garinni, soorramaanchu dani gade qineessanno.

DefDate Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaali badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni DefBarra fooliishsho gadete soorramaancho dana qineessitanno.

DefDbl Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni, gadete soorramaancho dana qineessanno.

DefErr Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni, DefErr fooliishsho gadete soorramaanchu dana qineessitanno.

DefInt Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni, gadete soorramaancho dana qineessanno.

DefLng Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni, gadete soorramaancho dana qineessanno.

DefObj Statement

Danu-afishshi fikiima woy qaraqaalu badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni gadimma soorramaancho dana qineessanno.

DefSng Statement

Danu-afishshi fikiima woy qaraqaali badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni DefSng fooliishsho gadimma soorramaancho dana qineessitanno.

DefStr Statement

Danu-egensiishshi woy qaraqaali badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni DefStr fooliishsho gaddimma soorramaanchu dana qineessitanno.

DefVar Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badaminokkiro, fidalete hakkigeeshsho garinni, gadete soorramaancho dana qineessanno.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

Soorramaanchu dirate giddo daatu bare ikkinota badanno.

IsDate Function

Kiirote malaatta woy naanni-fikiima Barra soorramaanchi wido woleessantannota jifanno.

IsEmpty Function

Baxxaanchu soorramaanchi Mullicho hornyo amadannoro jifanno. Mullichu hornyo soorramaanchu kakkainokkita leellshanno.

IsError Function

Soorramaanchu so'rote hornyo amadannota jifanno.

IsNull Function

Soorramaanchu daata amadannokita leellishanni, baxxinohu addiha Ona hornyo amadannoro jifanno.

IsNumeric Function

Handaara kiiro ikkitinota jifanno. Handaara kiiro ikkituro, assishsha Halaale woy Xara qoltanno.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Diranniha woriidi danna qolanno.

UBound Function

Dirate aliidi danna qolanno.

Let Statement

Hornyo soorramaanchoho gaamanno.

Array Function

Danu baxxaancho daatu barenni qolanno.

DimArray Function

Baxxaancho dira marro qolanno.

Erase Statement

Erases the contents of array elements of fixed size arrays, and releases the memory used by arrays of variable size.

Option Base Statement

Dirate 0 woy 1 gede gadete woriidi qacce tiranno.

Option Explicit Statement

Mittu mittunku soorramaanchi pirogiraamete koode giddo Dim fooliishshonni xawisama hasiisannosi.

Public Statement

Soorramaancho woy dira mojulete deerrira(cinaancho biddissa woy assishsha giddo nookkiha) waatanno, konni daafira soorramaanchounna dira baalante pirogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Global keyword

Soorramaancho woy dira kalqe somora waatanno(hakkuno, dicinaanchu biddissi woy assishshi giddooti), xaa qurxi-yannara soorramaanonna dira baalante piroogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Static Statement

Cinaancho biddissa woy assishsha giddo aantete deerrira soorramaancho woy dira egensiisanno, konni daafira soorramaanchu hornyuwa woy dira cinaancho biddissa fultu gedensaanni gattanno. Dim fooliishsho sumiimmuwano addimmote.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

Udiinnichu udiinnichu su'mi widoonni dodammetewa naannifikiimate gede iillanno gede dandeessanno.

FindPropertyObject Function

Uduunnichu su'minni uduunne dodammete wido naannifikiimate eishsha gede iillanno gede dandeessanno.

Optional (in Function Statement)

Baxi giwote gede assishshate wido sa'ino eishshuwa tirate kaa'litannohe.

IsMissing Function

Assishsha baxi giwo eishshinni daggannota jifanno.

HasUnoInterfaces Function

Qara Uno richi Uno reqeccimo irkisannoro jifanno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

Aamamino uduunnichi Uno gano ikkiro Halaale qolanno.

Please support us!