Sin Function

Angilete sine qolanno. Angile radiyaanetenni badantino. Gumu -1 nna 1 mereero ikkanno.

Angile alfa horonsi'ratenni, Sin Assishshi rayite angile sasimidaadi giddo angilete gurchu midaadi seendillenna hayipotenesete seendilli reesho qolanno.

Sin(Alfa) = angilete gurcho ikkanno midaado/haypotenese

Ganallo:


Sin (Kiiro)

Qolote guma:

Marro

Eishshuwa:

Kiiro: Sine shallagga hasiratto angile radiyaanetenni tirtanno kiirote handaara.

Digirubba radiyaanubbate wido woleessate, digirubba Pi/180nni batisi, hattono radiyaanubba digirubbate wido woleessate, radiyaane 180/Pi nni batisi.

grad=(radiyante*180)/pi

radiyaante=(grad*pi)/180

Pi mulaanchunni 3.141593 ikkanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


' Kunni lawishshi giddo, konni woroonni noo eo rayite angile sasimidaadira dandiitamanno:
'Hypotenesete seendille shallaggate angilete gurcho ikkanno midaadonna angile (digirubbatenni):
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 balaxitiro soorramaanchooti
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = EoteSaaxine$ ("Gurchi midaadi seendille eessi: ","Gurchu midaado")
    dAlfa = EoteSaaxine$ ("Angile Alfa eessi(digirubbatenni): ","Alfa")
    "Haypotenesete seendilli"; (d1 / sin (dAlfa * Pi / 180)) attami
End Sub

Please support us!