Timer Function

Hashshi mereerinni hanaffe sa'ino sekondete kiiro baddanno hornyo qolanno.

Qaagishshu Bido

Umo Yannate assishsha abbatenna "Seeda" daatu danira gaamate umo soorramaancho egensiisa hasiisannohe, kunni ikka hoogiro,Barru hornyo qolamanno.


Ganallo:


Timer

Qolote guma:

Barra

Lawishsha:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Sekondeeti hashshimereerinku "
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Qiniite("00" & lHour , 2) & ":"& Qiniite("00" & lMin , 2) & ":" & Qiniite("00" & lSec , 2) ,0,"Yanna"
End Sub

Please support us!