WeekDay Function (BASIC)

BarruAante woy BarruHornyo assishshinni loosannonna aantete barri kiironni malaatisantanno hattono LoosuBarruwa aante leellitanno kiiro marro qolanno.

Syntax:


LoosuBarra (Kiiro)

Return value:

Intijere

Parameters:

Kiiro: lamalanta(1-7) barruwa shallagate kaa'lannoha aantete barra amadanno intijere shallagote handaaraati.

Konni woroonni noo lawishshi LoosuBarruwa assishsha horonsi're lamalanta barruwa afa dandaanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Lamalante barruwa marro qoli hattono leellishi
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sBarra="Sanbata"
    Case 2
      sBarra="sanyo"
    Case 3
      aBarra="Masanyo"
    Case 4
      sBarra="Roowe"
    Case 5
      sBarra="Hamuse"
    Case 6
      sBarra="Arbe"
    Case 7
      sBarra="Qidaame"
  End Select
  MsgSaaxine "" + sBarra,64,"Techo Barri"
End Sub

Please support us!