SetAttr Statement

Badantino faylera sona mashalaqqe qineessanno.

Ganallo:


SetAttr FayleteSu'ma Naanni-fikiimate Gede, Sona Intijerete gede

Eishshuwa:

FayleteSu'ma: Faylete su'ma hattono sona jifa hasiratto haruma. Haruma eessa hoogittoro, SetAttr xaa furchi giddo fayle hasanno. Qoleno URL qaagishsha horonsi'ra dandaatto.

Sona: Qineessa woy agura hasirootto sona tiranno bite dirammete akata:

Hornyo

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Hornyuwate aante korkaatu WOY fooliishshote ledo xaadisatenni baca sona qneessa dandaatto.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

53 Fayle diafantino

70 Injo diloossino

Lawishsha:


Sub ExampleSetGetAttr
 GoTo ErrorHandler So'ro aana' So'rote amadaanchira gawalo tiri
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!