Kill Statement

Diskete giddonni fayle hunanno.

Ganallo:


Fayle Naannifikiimate Gede Uurrisi

Eishshuwa:

Fayle: xawe leellannokki faylete badooshshe amaddanno naannifikiimate handaara. Hattono URL qaagiishsha horonsi'ra dandaatto.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

76 Harumu diafamino

Lawishsha:


Sub ExampleKill
    "C:\daatufayle.dat" uurrisi' Fayle luphimmatenni kalaqama hasiissannose
End Sub

Please support us!