Kill Statement

Diskete giddonni fayle hunanno.

Syntax:


Fayle Naannifikiimate Gede Uurrisi

Parameters:

Fayle: xawe leellannokki faylete badooshshe amaddanno naannifikiimate handaara. Hattono URL qaagiishsha horonsi'ra dandaatto.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

76 Harumu diafamino

Example:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Please support us!