FileLen Function

Faylete seendille bayitetenni qolanno.

Ganallo:


FileLen (Text As String)

Qolote guma:

Long

Eishshuwa:

Borro: Xawe leellanno faylete badooshshe amaddanno naannifikiimate handaara. Hattono URL qaagiishsha horonsi'ra dandaatto.

Tini assishsha faylete seendille tirtanno. Fa'nantino faylera FayleLen assishsha loosansanturo, fa'namara alba faylete seendille qolanno. Fano fayle xaa fayle seendille tirate, Lof assishsha horonsi'ri.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!