FileCopy Statement

fayle hinkiilanno

Ganallo:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Eishshuwa:

BorroteForme: Hasiratto fayle su'ma baddanno naannifikiimate handaara. Handaara baxigiwo harumanna oofote mashalaqqe amada dandiitanno. Hasirittoro, haruma URL qaagiishsha giddo eessa dandaatto.

Borro...Ho: Bue fayle hinkiila hasiratto base baddanno naannifikiimate handaara. Handaara gawalo oofo, haruma, faylete su'ma, woy haruma URL qaagiishshi giddo amada dandiitanno.

Qaagishshu Bido

FayleHinkiili fooliishsho fa'nantinokki faylla calla hinkiilate horonsi'ra dandaatto.


Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

76 Harumu diafamino

Lawishsha:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Please support us!