Lof Function

Fa'nantino fayle bikka bayitetenni qolanno.

Ganallo:


Lof (FayleteKiiro)

Qolote guma:

Seeda

Eishsha:

FayleteSu'ma: Fani fooliishsho giddo badantino faylete kiiro amaddanno kiirote handaara.

Tugote Bido

Ea'nantinokki fayle seendille afirate,FayleLen assishsha horonsi'ri.


Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

52 Horiweelo faylete su'ma woy faylete kiiro

Lawishsha:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sBorro Baxxaancho REM gede Baxxaancho ikka hasiisannosi
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  #iKiiro la'i,1 REM ofolla hanafote
  #iKiiro wori,, "Kuni umi borrote xuuraati" REM Borrotenni wonshshi
  #iKiiro wori ,, "Kuni layinkki borrote xuuraati" 
  #iKiiro wori,, "Kuni sayikki borrote xuuraati" 
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  #iKiiro wori,, "Kuni haaro borrote xuuraati" 
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  #iKiiro wori,20,"Tini 20 maareekko giddo noo borrooti"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!