Loc Function

Fano fayle giddo xaa ofolla marro qolanno.

Ganallo:


Loc(FayleteKiiro)

Qolote guma:

Long

Eishshuwa:

FayleteKiiro: Aantanno faylera fano fooliishshonni qinaabbino faylete kiro amaddanno kiirote handaara.

Loc assishsha fano randeme injo faylere horonsi'ranturo, jeeffote nabbawantino woy borreessantino olanno.

Aantete faylera, faylete giddo Lock assishsha 128nni beehamantanno ofolla qolanno. Laminaatu fayllara, gumulote nabbawantino woy borreessantino bayite ofolla higganno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

52 Horiweelo faylete su'ma woy faylete kiiro

Please support us!