Line Input # Statement

Aantete fayle giddonni soorramaanchu wido massanno.

Ganallo:


Xuruuru Eo #FileNumber Intijerete gede, Var Naanni-fikiimate gede

Eishshuwa:

FayleteKiiro: Nabbawa hasiratto daata amaddanno faylete kiiro. Fayle qaraqulfe INPUT horonsi'ne Fano fooliishshonni fana hasiisanno.

var: Guma ataachanno soorramaanchi su'ma.

Xuruuru Eo# fooliishsho ledo, naanni-fikiimmuwa fano fayle giddonni soorramaanchu wido nabbawa dandaatto. Naanni-fikiimmate soorramaasine umi hogowo qolo(Acs=13) woy xuruurucuucisho(Asc=10) geeshsha xuruuru-xuruurunni nabbawantanno. Xuruurunna malaatta gumu naanni-fikiima giddo diamadantanno.

Lawishsha:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #ikiiro attami, "Kuni borrote xuruuraati"
  #ikiiro attami, "Kuni wole borrote xuruuraati"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!