Fayle Eo/Guma Assishshuwa

Get Statement

Rileetive fayle giddonni mareekko nabbawanno, woy bayitete aante laminaatu fayle giddonni soorramaanchu wido.

Input# Statement

Fa'nantino aantete fayle giddonni daata nabbawanno.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Rileetivete faylera mareekko woy laminaatu faylera bayitete aante borreessanno.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

Fano fayle giddo xaa ofolla marro qolanno.

Seek Function

Fano fooliishshonni fa'nantino fayle giddo albisufi borreessora woy nabbawora ofolla qolanno.

Eof Function

Faylete mu'lisaanchi faylete jeeffo iillino gedeenni tiranno.

Lof Function

Fa'nantino fayle bikka bayitetenni qolanno.

Please support us!