InputBox Function

Hasaawu giddo horonsi'raanchu borro eessa dandaannowa feeffata leellishanno. Eo soorramaanchoho gaamantanno.

EoteSaaxine fooliishsho hasaawu widoonni borro eessate woyyado metedeeti. Eo Maahoyye qiphisatenni woy Qoli xiiwatenni buuxi'ra dandaatto. Eo assishshu qolo hornyo gede qolantanno. Hasaawa Aguri nni cufittoro, EoteSaaxine zeerote seendille naanni-fikiima("") qolanno.

Ganallo:


EoteSaaxine (Msg Naanni-fikiimate Gede[, Umo Naanni-fikiimate Gede [, Gadimma Naanni-fikiimate gede[, x_pos Intijerete Gede, y_pos Intijerete Gede]]]])

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishsha:

Msg: Naanni-fikiimate suudishsha hasaawu saaxine giddo noo sokka gede borreessantino.

Umo: Naanni-fikiimate suudishsha hasaawu saaxine umu gaxi giddo borreessantino.

Gadimma: Wole eo aamantinokkiro naanni-fikiimate suudishsha borrote saaxine giddo gadete gede borreessantino.

x_pos: Hasaawu haawiittimma ofolla badanno Intijerete handaara. Ofolla co'itte xaaddimmooti, konni daafira beerote loosansiiso xullaallo dileellishanno.

y_pos: Hasaawu hosinaate ofolla badanno Intijerete handaara. Ofolla co'itte xaaddimmooti, konni daafira beerote loosansiiso xullaallo dileellishanno.

x_pos nna y_pos ba'uro, hasaawu leellishalbu aana mereersamanno. Ofolla twips giddo badantanno.

Lawishsha:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sBorro = EoteSaaxine ("Borro eessi:","Horonsiraancho")
    MsgSaaxine ( sBorro , 64, "Borrote buunxe")
End Sub

Please support us!