MsgBox Statement

Sokka amaddannota hassawu saaxine leellishanno.

Ganallo:


MsgSaaxine Naannifikiimate Gede[,Intijerete Gede Borreessi [,Hasaawuumo Naannifikiimate Gede]] (Foolishshote Gede) woy MsgSaaxine (Borro Naannifikiimate Gede [,Intijerete Gede Borreessi [,Hasaawuumo Naannifikiimate Gede]]) (Assishshu Gede)

Eishsha:

Borro: Naannifikiimate handaara hasaawu saaxine giddo sikkate gede leellitanno. Xuruuru tao Chr$(13)nni surkantanno.

HasaawuUmo: Hasaawu umi gaxi giddo leellitanno naannifikiimate handaara. Ba'uro, umu gaxi aantanno loosansiiso su'ma leellishanno.

Dana: Hasaawu dananna leellinshanni ilkuwi kiironna dana hattono bidote dana baddanno intijerete handaara. Dana dirammete akati xaadooshshe wobe sa'anno. Miilate xaadooshshi uminsa hornyuwa aante ledatenni tiramanno:

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleMsgBox
 Const sBorro1 = "Hedeweelcho so'ro kalaqantino."
 Const sBorro2 = "Ikkollana kayinni, pirogiraamete loosi sufamanno."
 Const sBOrro3 = "So'ro"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!