Xaphooma

Doorroonni qorqoraasinchi woyim hasaawo akatuwa tiri. Noo akatuwa doorroonni qorqoraasinchi dani aana irki'rantanno. Konni daafira woroonni noo akatuwa baalante qorqoraasinchu danira dino.

Aante

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

Initially, the controls receive numbers in the order they are added to the dialog. You can change the order numbers for controls. LibreOffice Basic updates the order numbers automatically to avoid duplicate numbers. Controls that cannot be focused are also assigned a value but these controls are skipped when using the Tab key.

Akate

Xaa qorqoraasinchira doorshu akata badi.

Albisufammete malaate

Kiiro eu yannara womaashshu malaati kaimu kala womaashshu qorqoraasine giddo leellishate "Ee" doori.

Attami

Xaa qorqoraasincho bortajete attamu fulo giddo amadate "Ee" doori.

Bacadoorsha

Dirtote Qorqoraasine giddo baca eote doorshsha fajjate "Ee" doori.

Bacaxuruuro Eo

Qorqoraasinchu giddo baca xuruurra eo fajjate "Ee" doori. Qorqoraasinchu giddo xuruura angatenni bada surkate Eessi xiiwi.

Badhiidi kuula

Xaa qorqoraasinchira badhiidi kuula badi.

Baqo

Xaa qorqoraasinchi woy hasaawi baqo badanno.

Barra

Barru qorqoraasinchira leellinshanni gadimma barra eessi.

Barru anje.

Barru qorqoraasinchira woriidi geeshsha badi.

Barru bati'ra.

Barru qorqoraasinchira aliidi geeshsha badi.

Barru suude

Barru qorqoraasinchira hasiissanno suude wori. Barru qorqoraasinchi horonsiraanchu eesanno eishsha konni suudishshi garinni soorranno.

Bati'ra borrote seendille

Horonsi'raanchu eessa dandaannota fikiimuwannita bati'ra kiiro badanno.

Bikko

Misile qorqoraasinchu bikko qixxiste bikkanno.

Dandiino

Qorqoraasincho baqqisate "Ee" doori.Qorqoraasinchu dandiweellino ikkiro, hasaawote aana jingille leellanno.

Diramme

Doorroonni qorqoraasinchira dirammete doorsha wori.

Doorshsha

"0" umi udiinnichiwa fiixoontannowa dooramino uduunni aante badanno. Mittuudiinnichi ale doorate, bacadoorshsha dandeessama hasiissannose.

Doorshsha hasaawa fanate ... ilka qiphisi.

Doora hasiratto udiinnicho woy uduunne qiphisi. Mittu udiinnichi aleenni doorate, bacadoorshshi dooro doorantinota buuxi.

Doorshshu dana

Haqqichu qorqoraasinchira dandeessaminoha doorshshu gara badanno.

Duu'rancho suudishsha

Gadimma fikiimmuwa kiirote malaati, womaashshu, barru, woy yannate qorqoraasinchi giddo e'anno gede fajjate "Ee" doori.

Eote dirto

Dirtote qorqoraasinchira eo badanno. Mittu xuruuri mitte dirto eo adhanno. haaro xuruura eessate Shift+Enter xiiwi.

Fikiimu gambooshshe

Xaa qorqoraasinchi amado leellishate horonsi'nanni borrangicha doori .

Gadimma ilka

Xaa ilki qorqoraasincho gadimma doorsha assate "Maahoyye " doori. Hasaawote giddoHigi gadete ilka kiphisa baqqissanno.

Giggishshu uurro

Xaa qorqoraasincho illachiishu akata Giggishshu qulfe horonsi'dhanni heedhe doori.

Gadimma

Eote qorqoraasine calla Giggishsha qulfe horonsi'nanna illachiisha adhitanno. Eoweello qorqoraasine lawishshaho kulaancho borro hoolantanno.

Dee'ni

Giggishshu qulfe horonsi'nanni he'neenna illachiishu qorqoraasinchu giddonni kubbanno.

Ee

Qorqoraasinchu Giggishshu qulfenni dooramanno.


Giraafishsha

Ilkaho woy misilete qorqoraasinchira giraafishshu bue badi. Fayle doorate "..." qiphisi.

Goshooshama gaxa

Borrote saaxinera badoottoha goshooshigaxu dana ledanno.

Goshooshama gaxa

Borrote saaxinera badootto goshooshamagaxu dana ledanno.

Goshooshama hornyo

Goshooshama gaxu qorqoraasinchi kaima hornyo badanno. Kuni goshooshama gaxu isilaaderete ofollote gara tiranno.

Goshooshama hornyo aja.

Goshooshama gaxu qorqoraasinchi ajo hornyo badanno.

Goshooshama hornyo bati'ra.

Goshooshama gaxu qorqoraasinchi bati'ra hornyo badanno.

Guggu'lo muccisi

Dirammete qorqoraasinchira Guggu'lote mucciso badi. Kunino fikiimu koodde ikkite qorqoraasinchoho eishshu suude tirtannote.

Woroonni shaete giddo dirantino hornyuwara eo bikkate muccisate guggu'lo mittu mittunku eote fikiimara guggu'lote fikiima bada hasiisannohe:

Fikiima

Yaatto

L

Borrote hegeraamo. Konne fikiima horonsi'raanchu muccisa didandaanno.

a

Fikiimma a-z geeshshi e'a dandaanno. Jawa fidale ikkituro, umisenni shiimmaadda fidale widira soorritanno.

A

Fikiimma A-Z geeshshi e'a dandaanno. Shiima fidale ikkituro, umisenni jajjabbaanna fidale wido woleessantanno

c

a-z nna 0-9 fikiima konniicho eessinanni. Jajjabbaanna fidalla eessiniro, umisenni shiimmaadda fidale wido woleessantanno.

C

a-z nna 0-9 fikiima konniicho eessinanni. Shiimmaadda fidalla eessiniro, umisenni Jajjabbaanna fidalla wido woleessantanno

N

0-9 fikiima calla eessa dandiinanni.

x

Attamantanno fikiimuwa baala eessa dandiinanni.

X

Attamantanno fikiimuwa baala eessa dandiinanni. Shiimmaadda fidalla horonsi'niro, umisenni jajjabbaanna fidalla wido woleessantanno.


Gumu aji'ra.

Xaa qorqoraasinchira aji'ra guma badi.

Gumu bati'ra.

Xaa qorqoraasinchira bati'ra guma badi.

Harinshote guma

Harinshote gaxa qorqoraasinchira harinshote hornyo badanno.

Harinshote guma aja.

Harinshote gaxa qorqoraasinchi ajo hornyo badanno.

Harinshote hornyo bati'ra.

Harinshote gaxa qorqoraasinchi bati'ra hornyo badanno.

Hawiittimmate hojja

Pikseelete giddo mittu mittunku haqqichu qorqoraasinchi haawiittimma badanno.

Badantino hornyo zeerotenni ajjuro woy taalturo, haawiittimmate hojja baalante haawiittimmuwa bati'ra hojja ikkitanno.

0 gadimmate dumaati.

Hojja

Xaa qorqoraasinchi woy hasaawi hojja badi.

Hornyo

Xaa qorqoraasinchira hornyo badi.

Ilku dana

Ilku dana doori. Ilku dani mayi looso loosannoro kulanno.

Irko URL

Illachiishu qorqoraasinchu aana heereenna F1 xiiwattowote leellannoha irko URL badi. Lawishshaho, Irko-ID 1234 kiironni woshshate HID:1234 suudishsha horonsi'ri .

Irko-IDs hala'lino irkote tugo gede la'ate Qoqqowu soorramaancho HELP_DEBUG nni 1 wido qineessi.

Irkote borro

Ajo qorqoraasinchu aana ofollitannowote tugote(balaqu irko) gede leellannoha irkkote borro eessi.

Kasa leellishi

Guffate kassa leella hasiissanosero badanno.

Kassa haqqichu deerraantte leellishanno bixxilaame xuruurraati.

Gadimma hornyo HALAALE ikkitanno.

Kume Badaano

Kiirote malaati nna womaashshu qorqoraasine giddo kume badaano fikiimmuwa leellishate "Ee" doori.

Leellado bikka

Goshooshama gaxu qorqoraasincho isilaadere seendille badanno.

Lexxo/ajo hornyo

Wirrisu saaxine qorqoraasinchira lexxonna ajo badi.

Lowo soorro

Badi geeshsha goshooshama the number of units to scroll when a user clicks in the area between the slider and the arrows on a scrollbar.

Marro qoli

Qorqoraasinchu aana lawishshaho wirrissu ilki aana ajote ilka xiibbe keeshshattowote kakkaysaanchu ikko marro qolanno.

Muccisama

Haqqichu gufo qorqoraasinchi muccisama badanno.

FALSE gadimmate gumaati.

Nabbawa-calla

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

OfollaY

Hasaawu aliidinni xaa qorqoraasinchi xeertinye badi.

Ofollote gara

Goshooshama gaxu qorqoraasinchira ofollote gara badi.

PositionX

Hasaawu gura midaadinni xaa qorqoraasinchi xeertinye badi.

Qacce

Xaa qorqoraasinchira qaccete dana badi.

Qixxe guggu'lo

Dirammete akati giddo leellitannota kaimu hornyo badanno. Kunino horonsi'raancho hiitti hornyuwa dirammete akati qorqoraasinchi giddo fajjantinoro badate kaa'lanno. Qixxe guggu'lo muccisote guggu'lonni badamino suudishshinni duu'ramino.

Qoola(qaafo)

Specify the number of the dialog page to which the current control is assigned or the page number of the dialog you want to edit. If a dialog has only one page set its Page (Step) value to 0.

Qorqoraasinchu baalunku hasaawi qooli aana leellanno gede assate Qoola (Qaafo) = 0 doori.

Dodammete yannara hasaawu qoolla mereero soorrate, Qoola (Qaafo) hornyo soorritanno maakiro kalaqa hasiisannohe.

Rumushshu kassa leellishi

Kasu guffa rumushshu deerrinnino leellitannota badanno.

Gadimma hornyo HALAALE ikkitanno.

Rumushshu leellaanna

Haqqichu qorqoraasinchi rumushshu gufo leellitino gedeenni badanno.

Leellino Rumushshi KAPHO ikke qinaawiro, modeelete rumushshu gufo haqqichu qorqoraasinchira di'ikkitanno konni daafira XTreeControl metede ledo horonsi'ra didandiinanninsa.

HALAALE gadimmate gumaati.

Saiqaalu fikiimmuwa

Borressantino fikiimmuwa darga leellishattora hasiratto fikiima eessi. Tini borrote qorqoraasine giddo saiqaale eessate kaa'litanno.

Sasiakata

Buuxu saaxine lame akatta(buuxaminohanna buuxaminokkiha)darga sase akatta(Buuxaminoha, buuxaminokkiha, nna grayed) heerannose gede fajjate "Ee" doori.

Shiima soorro

Goshooshagaxu aana horonsi'raanchu dira qiphisannowote safarote goshooshate kiiro badanno.

Somaasincho

Xaa qorqoraasinchi somo badanno. Somaasinchu qorqorasinchu ledo leellanno.

Shift+Enter horonsi'dhe xuruura angatenni qola surkatenni Somaasine baca xuruura kalaqa dandaatto.

Su'ma

Xaa qorqoraasinchira su'ma surki. Kunne su'ma qorqoraasincho badate horonsi'nanni.

Tonnishshu qixximma

Kiirote woy womaashshu qorqoraasinchira leellitino tonnishshu dargi kiiro badi.

Tursiiso

Goshoosha gaxu kakkayisaanchi ikkitubba mereero miillisekondete tursiiso badanno. Kakkaysaanchi ikko kalaqamannohu goshooshigaxu giddo goshooshigaxu worbicho woy badhiidi darga qiphisittorooti. Marro qolamino kakkayisaanchu ikkitubba kalaqantannohu goshooshigaxu giddo goshooshigaxu worbicha woy badhiidi darga qiphisattowote ajote ilka xiibbe amadittorooti. Hasirittoro, eessootto kiiro ledo addimmo yannate safaro leda dandaatto, lawishshaho, 2 s woy 500ms.

UmikkinniWonshi

Doorronni qorqoraasinchira AutoFill assishsha dandeessate "Ee" doori.

Umo

Hasaawu umo badi. Hasaawa doorate hasaawu qacce qiphisi.

Umo hasaawa somate kaa'litanno qoleno mitto xuruura calla amaddanno. maakirotenni loosittoro, qorqoraasine su'ma akati widoonni woshshantanno.

Uurrinshu gari mucciso abbanno

Haqqichu giddo wole gufo dooratenni mucciso gufisantannowote ikkitannota badanno, soorro haqqichu daati giddo, woy wole doogonni.

Konne akata TRUE wido qineessa mucciso gufisantanno yannara soorro umisenni suuqantanno gede assanno. FALSE yaa mucciso agurantino hattono soorrono baino yaate.

Gadimma gumi FALSE ikkino.

Wirrisu Saaxine

Wirrisu ilkuwa worbicho horonsi'ne eote hornyo lexxonna ajo fajjate kiirote malaatira, womaashshaho, barraho, woy yannate qorqoraasinchira ledate "Ee" doori.

Womaashshu malaate

Womaashshu qorqoraasinera horonsi'nanni womaashshu malaate eessi.

Wororritte

Dirttote woy xaadi-saaxinete qorqoraasinchira woroonniworate doorsha dandeessate "Ee" doori. Woroonniworate qorqoraasinchi bare hee'raanchu forme eo dirto fanate qiphisattohu worbichu ilki noosi.

Xuruura angatenni qola

Baca xuruuri qorqoraasine giddo xuruura angatenni bada fajjate "Ee" doori.

Xuruuru kiiro

Dirtote qorqoraasinchira leellitanno xuruurrate kiiro eessi. Gombote seexinera, tini qinoo baqqado ikkitannohu woroonniwori doorshshi dandeessamiro callaati.

Yannate Suudishsha

Yannate qorqoraasinera horonsi'nanni suudishsha doori.

Yannate ajo

Yannate qorqoraasinchira ajo yanna hornyo badi.

Yannate bati'ra

Yannate qorqoraasinchira bati'ra yanna hornyo badi.

Please support us!