LibreOffice Basic IDE

Tini kifile Qara IDE gano xawissanno.

Maakirote Uduunnigaxa

Maakiro Uduunnigaxa kalaqate, muccisate, nna maakiro loosiisate hajajo amadanno.

La'ote Xullaallo

Xullaallote la'o pirogiraamete loosi yannara soorramaanote hornyo la'atto gede assaano. Soorramaancho Laote borro saaxine giddo tiri. Soorramaancho dirtote saaxinera ledatenna hornyuwasi leellishate Lao dandeessi aana qiphisi.

Suuni Xullaallo (Abbanno)

Suuni pirigiraamete loosi yannara aaantete aantenna assishsha towaatate fajjannohe. Aantenna assishshuwa dirtote aleenni muli assishshanna aante ledo woriidinni alillitte dirante leellitanno.

Taote dargubba Gashshi

Taote baxi giwo badanno.

Qara IDE giddo muraasu qulfuwa

Hajajo Mojulete Giggishshuwa eigaru mayino Giddonni

Surki

Mojule

Xaa mini dani giddo haaro mojule surkanno.

Hasaawa

Xaa mini dani giddo haaro hasaawa surki.

Huni

Doorantino mojule hunanno.

Su'ma soorri

Basete xaa mojule su'ma soorranno.

Maaxi

Xaa mojule maaxanno.

Mojulla

Maakirote Uurrisaancho hasaawa fananno.

Please support us!