Qara pirogiraame dogogorre hoolanni

Taote dargubba nna Tircho Qaafi Looso

Tircho qaafi looso horonsi'ratenni Qara pirogiraame giddo so'rote mitto mittonka xuruura buuxa dandaatto. Mittu mittunku qaafo guma la'atto yannara So'ro galchantanno. Muccisaanchu taote dargi caccafo giddo mu'lisaanchu muli xuruura leellishanno. pirogiraame xa noo ofollora uurrisate giddeessa hasirittoro taote darga qineessa dandaatto.

Muli xuruurira taote darga soorrate Muccisaanchu xullaallo guraanni taotedarga giddo lameegge qiphisi. Pirogiraame taote darga iillitanno yannara, pirogiraamete loosi uurranno.

Tircho Qaafo bido horonsi'ne stircho qaafo loosa pirogiraame aantetenna assishshuwate wido beehantanno gede assanno.

Aantete Qaafo bido horonsi'nne aantete qaafo loosa pirogiraame aantuwatenna assishshuwate aleenni tircho qaafo gede kubbitanno gede assitanno.

Taote dargi akatt.

Taote akatta afantannohu eigaru mayino widoonni taote dargi caccafo giddo taote darga qiniite qiphisatenniiti.

Taote darga eigaru mayino giddonni Baqqisi dooratenni baqqisa nna jallaagisa dandaatto. Taote dargi jallaagisamannowote, pirogiraamete looso diuurrisanno.

Taote dargi doogga badattowa TaoteDargubba hasaawa abbate taote dargi eigaru mayino giddonni Akatta woy taote dargi eigaru mayino caccafo giddonni Taotedargubba doori.

Dirto bue koode giddo muli xuruuri kiironni baalanta taotedarggubba leellishanno. Dooramino taote darga Baqqisi saaxine buuxatenni woy muccisatenni baqqisanna jallaagisa dandaatto.

Kiiro sayisi pirogiraame cufantara alba taote dargi sa'ote yanna kiiro badanno. 0(gadete qinoo) eessittoro pirogiraame barru baala taote dargi iillannowote uurritanno.

Taote darga pirogiraamete giddonni hunate Huni qiphisi.

Soorramaanote Hornyuwa Towaatanni

Soorramaanchu hornyuwa La'i xullaallo wido ledatenni qorqora dandaatto. Soorramaancho towaatantino soorramaano dirto wido ledate, La'i borro saaxine giddo soorramaanchu su'ma borreessite Eessi xiiwi.

Soorramaanote hornyuwa leellitannohu bikkunni heedhuro callaati, xaa bue koode giddo tirantinokki soorramaano hornyote darga ("Bikku Gobbaanni") leellishanno.

Xullaallo La'I giddo dirano amada dandaatto. Borrote saaxine la'i giddo dirate su'mi soorramaancho mashalaqqisaancho hornyo nookkiha eessittoro, giddoodi dira amado leellitanno.

Tugote Bido

Ajo Muccisaanchu giddo dodammete balaxi tiro soorramaanchi aana worittoro, soorramaanchu amado furduggote giddo leellitanno.


Woshshote Suuno Xullaallo

aantete woshsho deerraantte nna assishshuwa illacha shiqishanno. xaa dargi bue koode giddo hiitti aantuwanna assishshuwa wole aantuwanniinna assishshuwanni dagginoro tira dandaatto.

Dodammete So'ro Dirto

1 Baxxinohu kalaqamino

2 Ganallote so'ro

3 Ha'ri cinaanchiweello marro qoli

4 Gariweello eo; marro qolte wo'naali

5 Horiweelo aante woshsho

6 Lolanke

7 Memorete base ajjanno

8 dira balaxxe waatantino

9 Mashalaqqisaanchu tirantino hakkigeeshsho gobbaanni

10 Tiro batisi

11 zeerote beeho

12 Tirantinokki soorramaancho

13 Daatu dani dixaadino

14 Horiweelo eishsha

18 Har'insho horonsi'raanchunni gufisantino

20 So'riweello hanafi

28 Suuno meemorera base ajjanno

35 Cinaancho-aante woy assishsha aante ditirantino

48 So'ro hogobbanno DLL fayle

49 So'ro DLL woshsho sumiimmo

51 Giddoodi si'ro

52 Horiweelo faylete su'ma woy faylete kiiro

53 Fayle diafantino

54 Taaltinokki faylete gara

55 Fayle balaxxe fa'nantino

57 Udiinnicho I/O so'ro

58 Fayle umonni no

59 Taaltinokki maareekko seendille

61 Diske woy qara oofa wo'mitino

62 Nibaawe EOF roortanno

63 Taaltinokki maareekko kiiro

67 Lowo geeshsha batidhino faylla

68 Udiinnichu dino

70 Injo diloossino

71 Diske diqixxaabbino

73 Dihajajantino

74 Babbaxxitino ooffa aana su'ma soorra didandiinanni

75 Haruma/faylete injo so'ro

76 Harumu diafamino

91 Udiinnu soorramaanchi diqinaawino

93 Horiweelo naanni-fikiimate diramme akata

94 Zeero horonsi'ra difajjinanni

250 DDE So'ro

280 DDE xaadooshshira dawaro agaranni

281 DDE chanelubba diafantanno

282 DDE xaadooshshi kakkaysora dawarantino loosansiiso dino

283 DDE xaadooshshi kakkaysora baasa loosansiiso dawarantino

284 DDE channele wawaansantino

285 Gobbaayidi loosansiiso DDE assishsha diloossanno

286 DDE dawaro agadhanna yannate goofino

287 DDE assishshi yannara horonsi'raanchu ESCAPE xiiwino

288 Gobbaadi assishshi amadanno

289 Daatiweello DDE assishsha

290 Datu gariweellu suudishshinni no

291 Gobbaadi assishshi application has been terminated

292 DDE Xaadooshshu gufisamino woy soorramino

293 DDE metede fano chanele nookkiha loosanno

294 Horiweello DDE xaadisaancho suudishsha

295 DDE sokka ba'ino

296 qa'mote xaadisaanchi balaxe loosamino

297 Xaadisaanchu gari horiweellu xaadisaanchi uminni kainohunni qinaawa didandaanno

298 DDE DDEML.DLL fayle xa'manno

323 Mojule dihogowantanno; horiweello suudishsha

341 Horiweelo udinnicho mashalaqqisaancho

366 Udiinnichu diafamanno

380 Taalinokki akati hornyo

382 Kuni akati nabbawa callaho

394 TKuni akati borreessa callaho

420 Horiweelo udiinnichu maqishsha

423 Akatu woy metede diafantino

424 Uduunnichu hasiisino

425 Uduunnicho horiweello horonsi'ra

430 OLE Umi-loosaanchimma kunni udiinnichinni dikaa'lantino

438 Kuni akati woy metede uduunnichinni di'irkirino

440 OLE umi-loosaanchimma so'ro

445 Tini qaafo uyinoonni uduunnichinni di'irkidhino

446 Su'mantino tidho uyinoonni udiinnichinni di'irkidhino

447 Xaa baadi qinoo uyinoonni udiinnichinni di'irkidhino

448 Su'mantino tidho diafantino

449 Tidho baxi giwo di'ikkitino

450 Tidhote horiweello kiiro

451 Udinnichu didirtote

452 Horiweelo deeru kiiro

453 Badantino DLL assishsha diafantino

460 Horiweelo kilippete badiro suudishsha

951 Hendoonnikki malaate:

952 Hendoonniha:

953 Hendoonni maalaate

954 Hendoonni soorramaancho

955 Hendoonni somo

956 Hornyo loosansama didandiitanno

957 Soorramaancho balaxxe tirantino

958 Cinaancho aante woy assishsha aante balaxxe tirantino

959 Somo balaxxe tirantino

960 Soorramaancho diafantino

961 Dira woy aante diafantino

962 Aante diafantino

963 Tirantinokki somo

964 Afaminokki daatu dana

965 Hendoonniha fuli

966 Assaawete fooliishsho taysha xaa geeshsha fa'nante no: ba'ino

967 Gombo difiixoontanno

968 Malaatu balaxe babbaxino garinni tiramino

969 Gombo aantete difiixoontanno do not correspond to procedure

970 Kiirote giddo horiweelo fikiima

971 Diramme watama hasiissannose

972 Wole/Endif If weello

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

975 Waatete badooshshi difiixoomanno

976 Afaminokki dooro:

977 Hegeraamo marro tiraminoha

978 Jawa pirograame

979 Naanni-fikiimuwa woy dira difajjantino

1000 Uduunnichu konne akata diafirino

1001 Udiinnichu tenne metede diafirino

1002 Hasiissino tidho xe'inog

1003 Horiweelo tidhote kiiro

1004 Metede lossanno so'ro

1005 Akata qineessate didandaamino

1006 Akata tirate didandaamino

Please support us!