The Basic Editor

Qaru muccisaanchi mereggisa muccisate assishshuwa shiqishanno. Isino Muccisi mayino (Muri, Huni, Qa'misi) assishshuwa, borro Shift qulfenni doorate dandoo, nna wirsa ofollishiishshanno assishshuwa(lawishshaho, nna worbichu qulfuwanni qaalunni qaalu wido milleessa) irkisanno.

Jeeffote lame xuruuru fikiima gede seeddaanna xuruurra foonqenna hundixuruuramme fikiima surkatenni batinyewa facama dandiitanno. Tini xuruura konni woroonni noo xuruuri korkaataanchu xuruuri ledo xaadissanno. ("Dooru Suumaamino" addaaricho Qara mojule giddo horonsi'niro, xuruuru sufamme bifa hedote xuruurrarano addimmo ikkitanno.)

Ha'risi BASIC bido Maakiro gaxa aana xiiwittoro, pirogiraamete loosi Qara muccisaanchira umi xuruuriwa hanafanno. pirogiraame umi Cinaancho woy Assishsha loosseenna pirogiraamete loosi uurranno. "Cinaancho Qara" pirogiraamete loosi aana aante diadhitanno.

tip

IDE fanattowote umo la'atto Cinaancho Qara nna Gudi Cinaancho mereero Qara koode surki. Baalanka xuruura hunte umikki Qara koode eessi.


Pirojekte doyiishshanni

Pirogiraamete Mini Dirto

udiinni gaxaho guraanni Pirogiraamete mine dirto giddonni pirogiraamete mine muccisaanchu giddo hogowate pirogiraamete mine doori. Dooramini pirogiraamete mini umi mojule leellitanno.

Uduunnichu Katalooge

Uduunnichu katalooge maakirote uduunnichigaxi giddo leellishate Uduunnichu Katalooge bido Bido qiphisi.

Hasaawu heeraancho uduunni dirto deerraantte wobe sao giddo leellishanno. Dirto eo marro-xiiwa uduunne fantanno.

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

Qara Bue koode suuqanniinna hogowanni

Qara koode suuqa dandaatto You can save Basic code in a text file for saving and importing in other programming systems.

warning

Borrote faylera Qara hasaawa suuqa didandaatto.


Borrte faylera bue koode suuqanni

  1. Uduunnichu kataloogenni borrote gede gobbara soya hasiratto mojule doori.

  2. Maakiro udiinnigaxu giddo Bue..Gede Suuqi bido qiphisi.

  3. Fayle suuqate faylete su'ma doorte Maahoyye qiphisi.

Borrote Fayle Giddonni Massagaancho Bue koode.

  1. Uduunnichu katalooge giddonni bue koode abbite wora hasiratto mojule doori.

  2. Wirsa pirogiraamete koode surka hasiratto darga wori.

  3. Maakiro Uduunnigaxu giddo Bue Borro Surki bido qiphisi.

  4. Bue koode amaddanno borrote fayle doorte Maahoyye qiphisi.

Please support us!