Saiqaale Soorri

Doorroonni mine saiqaalunni agaranno. Haaro saiqaale eessano nooha soorra dandaatto.

Albi saiqaale

Saiqaale

Doorroonni minira xaa saiqaale eessi.

Haaro saiqaale

Saiqaale

Doorroonni minira haaro saiqaale eessi.

Buuxi'ri

Doorroonni minira xaa saiqaale marro eessi.

Please support us!