Hasaawote Muccisaanchi giddo Qorqoraasine Soorranni

Afuu uduunni gaxa toolbar in the Basic IDE dialog editor shows controls to enable and manage localizable dialogs.

Gadetenni, mittu afiira kalaqanni hasaawo baala naanni-fikiimma jajja calla amaddino. Hasirittoro horonsiraanchu afii qineesso gedee naanni-fikiimma uisenni leellishshanno hasaawuwa kalaqa dandaatto/tta.

Baadisamantanno hasaawuwa dandeessate

 1. Qara IDE hasaawo muccisaanchi giddo, Illacha - Uduunni-gaxa -Afoo dooratenni afou uduunni-gaxa fani.

  Xaa afii mini albanni baadillisantanno hasaawo amadino ikkiro, Afuu Uduunni gaxi umisinni leellanno.

 2. Click the Manage Languages iconManage Language icon on the Language toolbar or on the Toolbox bar.

  Horonsiraanchu Reqeccimo Afii Gashshooti Hasaawo la"atto. Hasaawo xaa afii mini afuuwa gashshitanno. Xaa afii mini su'mi umu gaxi aana leellanno.

 3. Afuu eishsha ledate hasaawote giddo Ledi kiphisi.

  Tini qaafo haaro hassawuwa baala baadillisantanno naanni- fikiimma jajja amaddaano gede kaa'litanno.

 4. Umi yannara Ledi kiphisittoro, Horonsiraanchu Reqeccimo Afoo Gadimma Assi hasaawo la"atto. Layinkita , tini hasaawo su'ma Horonsiraanchu Reqeccimo Afoo Ledi ikkitanno.

  Gadimma afoo Horonsiraanchu Reqeccimo Afii Gashshaanchi hasawo giddo soorrano dandiinanni.

 5. Afoo doori.

  Kuni tiro uyinoonni laalchita baalu naanni-fikiimi hasaawu akata amadate ledanno. Rosamino afiihu hasaawu naanni-fikiimi gambooshshi haaro naanni-fikiimu gaamo giddo hinkiilamanno. Hakkuyi gedensaanni, haaru afiira soorrite aanchiteno naanni-fikiima tiri.

 6. Hasawo cufi woy afuuwa ledi.

Hasaawote giddo baadillisantanno qorqoraasine muccisate

Mitte higge hasaawote giddo baadillisantanno naanni-fikiimma jajja ledittoro, afuu uduunni-gaxi aana noo xaa afoo Xaa afii diri giddonni doora dandaatto.

 1. Gadimma afoo leellishate Xaa afii dirto soorri.

 2. Hasaawote giddo ayi kiiro qorqoraasine eessi hakkiinni hasiratto naanni-fikiima baala eessi.

 3. Xaa Afii diri giddo wole afoo doori.

 4. Qorqoraasinete akati hasaawo horonsidhe, wolu afii naanni-fikiimma baalanta muccisi.

 5. Ledootto/tta affi baalaho marro assi.

Hasaawote horonsiraanchi horonsiraanchu reqeccimo afii naanni-fikiimma horonsiraanchu LibreOffice gumita la"anno, hakkuno hakko afii giddo naanni-fikiimma worroonnirooti.

Horonsiraanchu laalchi kiiro afuu hoogiro, horonsiraanchu gadimma afuu naanni-fikiimma la"anno.

Horonsiraanchu albiidi LibreOffice laalchi baadillisantanno naanni-fikiimmati qara hasaawo afinokki ikkiro, horonsiraanchu gadimma afuu naanni-fikiimma la"anno.

Please support us!