සූත්‍ර තීරුව

ගණනය කිරීම් සැකසීමට සහ ඒවා පෙළ ලේඛනයකට ඇතුළත් කිරීමට සූත්‍ර තීරුව ඔබට අවස්ථාව සළසයි. To activate the Formula Bar, press F2.

කොටුව පිළිබඳ සටහන

වගුවේ කොටුව තුල කර්සරය ඇති ස්ථානය පෙන්වයි

සුත්‍රය

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formula icon in Table toolbar

සුත්‍රය

දිනය

Clears the contents of the input line and closes the formula bar.

Icon

Cancel

යොදන්න

Transfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar. The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Icon Apply

යොදන්න

සූත්‍ර පෙදෙස

Allows you to create a formula by typing it directly into the input line or by clicking the Formula icon to display the formulas in submenu.

සූත්‍ර සමඟ සූත්‍ර අවකාශය

සූත්‍ර පෙදෙස

Please support us!