කෝදු

රූල් මගින් පිටුවේ මාන ( දිග/පළල ), ටැබ්වල පිහිටීම, ඉන්ඩෙන්ටු, බෝඩර සහ තීරු පෙන්වනු ලැබේ. රූල් යටතේ ඇති මේ සියල්ල ඔබට මූසිකය ආධාරයෙන් වෙනස් කරගත හැක.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

සිටුවම් පටිති

කෝදුවහි වර්තමාන පරිඡේදය සඳහා හෝ සියලු තෝරාගත් පරිඡේද සඳහා මුසිකය හාවිතාකර පටිත්ති සවිකිරන්න.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.

Please support us!