තත්ත්ව තීරුව

තත්ව තීරුව තුල වත්මන‍් ලේඛනය පිළිබඳ තොරතුරු සහ විශේෂ කාර්යයන් සමඟ විවිධ බොත්තම් අන්තර්ගත වේ.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

පිටු පෙරදසුන

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

වර්තමාන පිටු විලාසය

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

භාෂාව

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

වරණ ප්‍රකාරය

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

වරණ ප්‍රකාරය

Switches between different selection modes.

ලේඛණය වෙනස් කිරීම

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

ඩිජිටල් අත්සන

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Combined Display

Displays current information about the active document.

විශාලනය සහ පිරිසැලසුම බැලීම

Writer හි තත්ත්ව තීරුවේ ඇති පාලක තුනක් මගින් ඔබට ඔබේ ලේඛන වල විශාලනය සහ දර්ශනය වන ආකාරය සකසා ගැනීමට පුළුවන.

දර්ශනය වන ආකාරය සකසන අයිකන වමේ සිට දකුණට දැක්වේ: තනි තීරු ප්‍රක්‍රමය (mode). දර්ශන ප්‍රක්‍රමයෙදී පිටු පැත්තෙන් පැත්තට. පුස්තක ප්‍රක්‍රමයේදී විවෘත කළ පොතක මෙන් පිටු දෙකක්.

වැඩි පිටු සංඛ්‍යාවක් එකවර බලාගැනීම සඳහා විශාලන ස්ලයිඩරය වමට ද පිටුවකින් කුඩා කොටසක් විශාල කර බැලීම සඳහා එම ස්ලයිඩරය දකුණට ද ගෙන යන්න

නිල්

Specifies the current page display zoom factor.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Please support us!