හැඩතල ලක්ෂණ සැකසීමේ තීරුව

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

රේඛාව

Sets the formatting options for the selected line.

Icon Line

සබැඳිය

ගොනුවෙන්

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Arrow Style

රේඛා මෝස්තරය

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Line Style

රේඛාවේ ගනකම/පළල

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icon Line Width

Line Width

රේඛාවන්හි වර්ණය

Select a color for the line.

Icon Line Color

Line Color

වපසරිය

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Icon Area

Area

සාවියේ යෙදෙන මෝස්තරය /පිරවුම

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Icon Area Style / Filling

Area Style / Filling

නිල්

Rotates the selected object.

 නිරූපකය

Rotate

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

Icon To Foreground

පෙරබිමට

පසුපසට

තෝරාගන්න ලද වස්තූන් පසුපස පෙළට move කරන්න .

Icon To Background

පසුපසට

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

ඉදිරියේ නියමු

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

එල්ලයට

Modifies the alignment of selected objects.

 නිරූපකය

එල්ලයට

Please support us!