වගු තීරුව

ඔබට වගු සමගින් වැඩ කිරීමේදී අවශ්‍ය වන කෘත්‍යයන්වගු තිරුවේ අන්තර්ගත වේ. එය දිස්වන්නේ ඔබ මූසිකය වගුව තුළට ගෙන ගිය විටකදීය.

පේළි ඇතුළු කරන්න

Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose Table - Insert - Rows), or by selecting more than one row before clicking the icon. The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows.

නිරූපකය

පේළියක් ඇතුළු කරන්න

තීරුවක් ඇතුල් කරන්න

Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose Table - Insert - Columns), or by selecting several columns before clicking the icon. If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns.

නිරූපකය

තීරුවක් ඇතුල් කරන්න

පේළිය මකන්න

Deletes the selected row(s) from the table.

Icon Delete Rows

Delete Rows

සිරස් පේළිය මකන්න

Deletes the selected column(s) from the table.

Icon Delete Column

තීරුව මකන්න

හා කරන ලද කොටු

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

සෛල ඒකාබද්ධ කිරීම

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Icon Optimize Size

Optimize Size

කණ්ඩායම

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

සිරස්ව

‍තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය අඩු කරයි.

සංස්කරණය කරන්න

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

පසුබිම් වර්ණය

AutoFormat

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

නිල්

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

දාරය

ගොනුවෙන්

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon Line style

Line Style

දාරයේ වර්ණය

යම්කිසි වස්තුවක දාරයේ වර්ණය වෙනස් කිරීම සඳහාදාරයේ වර්ණය මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරීමට රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ) අයිකනය ක්ලික් කරන්න.

 නිරූපකය

රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ)

තෝරා පෙළගස්වන්න

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

එකතුව

Activates the sum function. Note that the cursor must be in the cell where you want the sum to appear.

Icon

එකතුව

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!