හැඩතල තීරුව

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

නිල්

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

අයිකනය

Font Name

නිල්

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

වර්ණ

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

Bold

ජායාව

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

Italic

රේඛාව

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Underline

පෙළ

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

වමට පෙළගස්වන්න

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

පෙළ

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

දකුණට පෙළ ගස්වන්න

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Justified

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

ඈනවුම අඩුකිරීම

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

ඈනවුම අඩුකිරීම

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Font Color

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

පසුබිම් වර්ණය

අමතර අයිකන

අකුරු විශාල කරන්න

තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය වැඩි කරයි.

අකුරුවල විශාලත්වය අඩු කරන්න

‍තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය අඩු කරයි.

If CTL උදව් සබලයි. අමතර අයිකන දෙකක් දැකගත හැක.

වමේ සිට දකුණට

left to right icon

අකුරු ලියැවෙන්නේ වමේ සිට දකුණටයි

දකුණේ සිට වමට

right to left icon

The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.

Please support us!