මෙවලම් තීරු

මෙම අංශය මඟින් දැනට LibreOffice ලියනයේ තිබෙන මෙවලම් තීරුවල දළ විශ්ලේෂණයක් සපයනු ලබයි.This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Bullets and Numbering Bar

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

ආකෘති තීරැව

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

හැඩතල ලක්ෂණ සැකසීමේ තීරුව

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Fontwork

The Fontwork toolbar opens when you select a Fontwork object.

හැඩතල තීරුව

The Formatting bar contains several text formatting functions.

නැවුම් කිරීම

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

වගු දත්ත තීරුව

The Form Navigation bar contains icons to edit a database table or to control the data view. The bar is displayed at the bottom of a document that contains fields that are linked to a database.

රාමු තීරුව

රාමුවක් තෝරාගෙන ඇති අවස්ථාවක,එය සැකසීමට සහ ස්ථානගත කිරීමට වැදගත්වන කෘත්‍යයන් (Functions) රාමු තීරුව මගින් සපයයි.

රාමු තීරුව

The Image Bar contains functions for formatting and positioning selected bitmap graphics.

ඇතුළු කරන්න

The toolbar contains various functions for inserting frames, graphics, tables, and other objects.

LibreLogo

LibreLogo is a simple, localized, Logo-like programming environment with turtle vector graphics for teaching of computing (programming and word processing), DTP and graphic design. See http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

වර්ණ

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

වගු තීරුව

The Standard bar is available in every LibreOffice application.

වගු තීරුව

ඔබට වගු සමගින් වැඩ කිරීමේදී අවශ්‍ය වන කෘත්‍යයන්වගු තිරුවේ අන්තර්ගත වේ. එය දිස්වන්නේ ඔබ මූසිකය වගුව තුළට ගෙන ගිය විටකදීය.

පාඨ සැකසුම් තීරුව

අඳින ලද හැඩතලයක අන්තර්ගත පාඨ ආකෘතිකරණය සඳහා වූ විධාන මෙහි අන්තර්ගත වේ.අඳින ලද හැඩතලයක් මත දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් පාඨ සැකසුම් තීරුව ලබාගත හැක.

වර්ණ

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!