වගුව

පෙළ ලේඛනයකට වගුවක් ඇතුළු කිරීම, සැකසීම සහ මැකීම සඳහා විධාන පෙන්වයි.

Insert Table

නව වගුවක් ඇතුළත් කරයි.

ඇතුළු කරන්න

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

මකන්න

Opens a submenu with the following command options:

පේළි

තෝරාගත් පේළි මකා දමයි.

තීරු

තෝරාගත් තීරු මකා දමයි.

වගුව

Deletes the current table.

තෝරන්න

Opens a submenu with the following command options:

කොටුව

Selects the current cell.

පේළිය

දැනට පවතින පේළිය තෝරාගනියි.

තීරුව

දැනට පවතින තීරුව තෝරාගනියි.

වගුව

දැනට පවතින වගුව තෝරාගනියි.

Size

Opens a submenu with the following command options:

පේළියක උස

පේළියක උස වෙනස්කළ හැකි සංවාදයක් විවෘත කරයි.

Minimal Row Height

Adjust the row height for selected row(s) so that the tallest content in each selected row fits exactly.

ප්‍රශස්ථ පේළි උස

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

පේළි සම දුරින් තබන්න

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

තීරුවක පළල වෙනස්කළ හැකි සංවාදයක් විවෘත කරයි.

Minimal Column Width

ප්‍රශස්ථ සිරස් තීරු පළල

Adjust column widths among columns with selected cells, according to the paragraph length in each selected cell. Widen the table, up to page width, if necessary.

සිරස් තීරු සම දුරින් තබන්න

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

කොටු හා කරන්න

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

කොටු වෙන් කරන්න

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

වගු සංයෝජනය

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ක්ෂේත්‍ර

Splits the current table into two separate tables at the cursor position. You can also access this command by right-clicking in a table cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

අංකන ආකෘතිය

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

පරිවර්තනය කරන්න

Opens a submenu with the following command options:

පාඨයක් වගුවකට පෙරළීම

තෝරා ඇති පාඨය වගුවකට පෙරළීමට සළසන සංවාදයක් විවෘත කරයි.

වගුවක් පාඨයක් බවට පෙරළන්න

දැනට ඔබ සිටින වගුව පාඨයක් බවට පෙරළීමට සළසන සංවාදයක් විවෘත කරයි.

Edit Formula

Opens the Formula bar to enter or edit a formula.

තෝරා පෙළගස්වන්න

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!