පෙළ එක්කරන්න

You can protect, hide, and convert sections to normal text in your document.

  1. Choose Format - Sections.

  2. වස්තුවකට පිටුපසින් ඇති තවත් වස්තුවක් තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන අනතුරුව වස්තුව ක්ලික් කරන්න. එකමත ඇති ඊළඟ වස්තුව තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන යළි ක්ලික් කරන්න. යළි පෙර තේරූ වස්තවම යළි තේරීමට ෂිෆ්ට් යතුර සහ , යතුරද එකවර ඔබාගෙන සිටිමින් වස්තුව මත ක්ලික් කරන්න.

  3. පහතින් ළුකක් කරන්න.

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/section_insert.xhp#section_insert not found).

පිටුසනක් ඇතුලත් කරන්න

Protecting Content in LibreOffice Writer

Please support us!