පෙළ එක්කරන්න

You can protect, hide, and convert sections to normal text in your document.

  1. Choose Format - Sections.

  2. වස්තුවකට පිටුපසින් ඇති තවත් වස්තුවක් තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන අනතුරුව වස්තුව ක්ලික් කරන්න. එකමත ඇති ඊළඟ වස්තුව තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන යළි ක්ලික් කරන්න. යළි පෙර තේරූ වස්තවම යළි තේරීමට ෂිෆ්ට් යතුර සහ , යතුරද එකවර ඔබාගෙන සිටිමින් වස්තුව මත ක්ලික් කරන්න.

  3. පහතින් ළුකක් කරන්න.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/section_insert.xhp#section_insert not found).

පිටුසනක් ඇතුලත් කරන්න

Protecting Content in LibreOffice Writer

Please support us!