සැඟවුණු පෙළ දර්ශනය කරවීම

ඔබට අර්ථ දක්වනලද කොන්දේසියක් යටතේ පවතින විචල්‍යක් මගින් සගවන ලද පෙළක් පවතී නම්, ඒවා දර්ශණය කරගැනීම සදහා විකල්ප කිහිපයක් පවතී. පහත දැක්වෙන ඒවායෙන් එකක් කරන්න:

පෙළ සැඟවීම

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/conditional_text.xhp#conditional_text not found).

මෙහෙයුම් සංකේත ලයිස්තුව

Please support us!