ඇතුළු කරන්න

Click the arrow next to the icon to open a toolbar with various functions for inserting graphics, tables, documents, and special characters.

නිරූපකය

ඇතුළු කරන්න

මතු සඳහන් වන ශ්‍රිතයන් තෝරා ගැනීමට ඔබට පුළුවනි:

රාමුව සඳහා තනි තීරුවක් ඇතුළු කරන්න

ලේඛනය තුල ඇදගෙන යා හැකි රාමුවක් නිර්මාණය කරයි. රාමුවේ කොලම ගණන තෝරා ගැනීමට අයිකනය ළඟ ඇති ඊතලය මත ක්ලික් කරන්න.

Icon Insert Frame

රාමුවක් අතින් ඇතුලත් කිරීම

ගොනුව වෙතින්

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

වගුවක් ඇතුළු කරන්න

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

වගුව

ලිපියක් ඇතුළු කරන්න

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

විශේෂ අක්‍ෂරයක් ඇතුළු කරන්න

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Special Character

කොටසක් ඇතුළු කරන්න

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

කොටස

පිටු සළකුණ ඇතුළු කරන්න

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

පොත් සලකුණ

Please support us!