ඇතුළු කරන්න

The toolbar contains various functions for inserting frames, graphics, tables, and other objects.

මතු සඳහන් වන ශ්‍රිතයන් තෝරා ගැනීමට ඔබට පුළුවනි:

වගුව

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

අයිකනය

වගුව

කොටස

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

කොටස

රාමුවක් ඇතුළු කරන්න

ලේඛනය තුල ඇදගෙන යා හැකි රාමුවක් නිර්මාණය කරයි. රාමුවේ කොලම ගණන තෝරා ගැනීමට අයිකනය ළඟ ඇති ඊතලය මත ක්ලික් කරන්න.

Icon Insert Frame

රාමුවක් අතින් ඇතුලත් කිරීම

ඉපිලෙන රාමුව

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Icon Floating frame

Floating Frame

කඩිනමින්ම පාදසටහනක් ඇතුළු කරන්න

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

අයිකනය

පාදම් තීරුව සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

කඩිනමින්ම සමාප්ත සටහනක් ඇතුළු කරන්න

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

අයිකනය

අවසන් සටහන සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

සටහන

කර්සරය දැන් පවත්නා ස්ථානයට සටහනක් ඇතුළු කරන්න.

පොත් සලකුණ

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

පොත් සලකුණ

ගොනුව

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

අයිකනය

Text from File

ස්වයං පෙළ

ස්වයං පෙළ නිර්මාණය, සංස්කරණය හෝ ඇතුළු කිරීම සිදු කරයි. ඔබට ආකෘතික පෙළ, රූප සහිත පෙළ, වගු, සහ ශ්‍රේණි ස්වයං පෙළ ලෙස ගබඩා කල හැක. ස්වයං පෙළ ඉක්මනින් ඇතුලත් කිරීමට, ඔබගේ ලේඛනය තුලදී ස්වයං පෙළ සඳහා වන කෙටිමං යතුර ඔබා, ඉන්පසුව F3 ඔබන්න.

විශේෂ අක්‍ෂර

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Special Character

ක්ෂේත්‍ර ඇතුළු කරන්න

කර්සරය දැන් පවත්නා ස්ථානයට ක්ෂේත්‍රයක් ඇතුළු කරන්න.

අයිකනය

ක්ෂේත්‍ර ඇතුලත් කරන්න

පාලකය

The Controls icon opens a toolbar with the tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

පෝරම පාලක

ගොනුව වෙතින්

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

සුත්‍රය

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

සූත්‍රය

ප්‍රස්තාරය

Icon Chart

Chart

OLE වස්තුව

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE Object

සූචියක් ඇතුළු කරන්න

කර්සරය දැන් පවත්නා ස්ථානයට අන්තර්ගතය පිළිබඳ සූචියක් හෝ වගුවක් ඇතුළු කරන්න.

ඇතුළත් කිරීම

තෝරාගත් පෙළ අන්තර්ගත ඇතුලත් කිරීමේ සූචක හෝ වගු ලෙස සලකුණු කරයි.

අයිකනය

ඇතුලත් කිරීම

Please support us!