සුත්‍රය

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

The formula appears in the input line. To specify a range of cells in a table, select the desired cells with the mouse. The corresponding cell references also appear in the input line. Enter additional parameters, as necessary, and click Apply to confirm your entry. You can also enter the formula directly if you know the appropriate syntax. This is necessary, for example, in the Insert Fields and Edit Fields dialogs.

To access this command...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

සුත්‍රය


සුත්‍ර විකල්පයන් වල සාරාංශය

මූලික ගණනය කිරීමේ සූත්‍ර

Operation

Name

Example

එකතු කිරීම

+

මුළු එකතුව ගණනය කරනවා.

උදාහරණය: <A1> + 8

අඩු කිරීම

-

Calculates the difference.

උදාහරණය: 10 - <B5>

ගුණ කිරීම

MUL හෝ *

ගුණිතය ගණනය කරනවා.

Example: 7 MUL 9 displays 63

බෙදීම

DIV හෝ /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


අනුමෙනුවෙහි මූලික ශ්‍රිතයන්

Function

Name

Example

එකතුව

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

උදාහරණය: SUM <A2:C2> A2 කොටුවේ සිට C2 කොටුව දක්වා අගයන් වල එකතුව දර්ශනය කරන්න

වටයන්න

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

උදාහරණය: 15.678 දශමස්ථාන 2කට වැටයූ විට 15.68 ලෙස පෙන්වයි

සියයට

PHD

Calculates a percentage.

Example: 10 + 15 PHD displays 10.15

වර්ග මූලය

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

බලය

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


මෙහෙයුම් සංකේත

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

විභේදක ලේඛනය

|

Separates the elements in a list.

භාවිතා වන ලේඛනයේ ඇති උදාහරණය:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

සමාන

EQ හෝ ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

අසමාන

NEQ හෝ !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

කුඩාතර හෝ සමාන

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

විශාලතර හෝ සමාන

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

කුඩාතර

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

විශාලතර

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Boolean හෝ

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Example: 0 OR 0 displays 0 (false), anything else results in 1 (true)

Boolean X හෝ

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Example: 1 XOR 0 displays 1 (true)

Boolean සහ

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Example: 1 AND 2 displays 1 (true)

Boolean නොවන

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Example: NOT 1 (true) displays 0 (false)


සංඛ්‍යාන ශ්‍රිතයන්

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

මධ්‍යන්‍ය

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

උදාහරණය: MEAN 10|30|20 හි පිළිතුර 20

අවම අගය

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

උදාහරණය: MIN 10|30|20 හි පිළිතුර 10

උපරිම අගය

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

සයින්

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

කෝසයින්

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

ටෑන්ජනය

TAN

Calculates the tangent in radians.

උදාහරණය: TAN <A1>

ප්‍රති සයින

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

උදාහරණ: ASIN 1

ප්‍රති කෝසයින

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

උදාහරණය: ACOS 1

ප්‍රති ටෑන්ජන

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

උදාහරණය: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


ලේඛන ලේඛනවලට අයත් ගුණාංග සඳහා විචල්‍යයන්

පහත දැක්වෙන ලේඛනවලට අයත් ගුණාංග, ගොනු - ගුණාංග - සංඛ්‍යානය යන මාතෘකා යටතේදි ද හමුවේ.

Name

Description

CHAR

ලේඛනයක ඇති අකුරු ගණන.

WORD

ලේඛනයක ඇති වචන ගණන.

PARA

ලේඛනයක ඇති ඡේද ගණන.

GRAPH

ලේඛනයක ඇති පින්තූර ගණන.

TABLES

ලේඛනයක ඇති වගු ගණන.

OLE

ලේඛනයක ඇති OLE වස්තූන් ගණන.

PAGE

ලේඛනයක ඇති මුළු පිටු ගණන.


අමතර අර්ථ දැක්වූ අගයන්

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

ඔයිලර් නියතය

E

2.71828...

සත්‍යයි

TRUE

බින්දුවට(0) අසමානයි

අසත්‍යයි

FALSE

0


Please support us!