කොටුව පිළිබඳ සටහන

වගුවේ කොටුව තුල කර්සරය ඇති ස්ථානය පෙන්වයි

Please support us!