අංකනය නැවත පටන් ගැනීම

Restarts the text numbering. This is only visible when the cursor is positioned within numbered or bulleted text.

Icon Restart Numbering

අංකනය නැවත පටන් ගැනීම

Please support us!