ක්ෂේත්‍ර

Updates all links, fields, indexes, tables of contents, and page formatting in the current document.

To access this command...

මෙවලම් - යාවත්කාලීන - සියල්ල යාවත්කාලීන කරන්න තෝරන්න


Please support us!