ක්ෂේත්‍ර

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

To access this command...

මෙවලම් - ගණනය කරන්නතෝරන්න

+ plus sign


පෙළ ලේඛණවල සංකීර්ණ සූත්‍ර ගණනය කිරීම

Displaying the Result of a Table Calculation in a Different Table

Please support us!