වගු සංයෝජනය

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


පිලිවෙලින් එකිනෙක ළඟ ඇති වගු තුනක් මැද කර්සරය ඇති විට ඔබ මෙම විධානය තෝරාගතහොත්, ඔබට සංයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය වගුව තෝරා ගැනීමට ඉඟි කරනු ඇත.

Please support us!