තීරු පළල

තෝරා ගත් තීරුවේ/තීරු වල පළල වෙනස් කරයි.

To access this command...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


පළල

තීරු

Enter the column number of the column you want to change the width of.

පළල

Enter the width that you want for the selected column(s).

Please support us!