සූචක

පහත විකල්ප ඔබ ග්‍රන්ථනාමාවලිය සූචකවර්ගය ලෙස තෝරාගත් පසු ලබා ගත හැක .

To access this command...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


Type and Title

Specify the type and title of the index.

මාතෘකාව

Enter a title for the selected index.

වර්ගය

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Protected against manual changes

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ඇතුලත් කිරීම් වල ආකෘතිය

අංක ඇතුලත් කිරීම්

ග්‍රන්ථනාමාවලි ඇතුලත් කිරීම් ස්වයංක්‍රීයව අංකගත කරයි. අංකගත කිරීම සඳහා සුබෙදීමේ විකල්ප සඳහා, ඇතුලත් කිරීමේ ටැබය මත ක්ලික් කරන්න.

වරහන්

Select the brackets used to enclose bibliography entries.

වර්ග කරනවා

Sets the options for sorting the index entries.

භාෂාව

Select the language rules to use for sorting the index entries.

Key type

Select numeric when you want to sort numbers by value, such as in 1, 2, 12. Select alphanumeric, when you want to sort the numbers by character code, such as in 1, 12, 2.

Please support us!