පාදසටහන/අක්සටහන

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

පාදම් තීරුව සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

Icon Insert Endnote Directly

අවසන් සටහන සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න


අංකනය

පාදසටහන් හා අක්සටහන් සඳහා ඔබට භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය අංකන වර්ගය තෝරා ගන්න.

ස්වයංක්‍රීය

ඔබ ඇතුලත් කරන පාදසටහන් හා අක්සටහන් සඳහා පිලිවෙලින් අංක ස්වයංක්‍රීයව යොදයි. ස්වයංක්‍රීය අංකනය සඳහා සැකසුම් වෙනස් කිරීමට, මෙවලම් - පාදසටහන්/Endnotes ක්ලික් කරන්න.

අකුර

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

පාදසටහන් හෝ අක්සටහන් නැංගුරමක් ලෙස විශේෂ අකුරක් ඇතුලත් කරයි.

වර්ගය

පාදසටහනක් හෝ අක්සටහනක් ඇතුලත් කිරීම තෝරා ගන්න. අක්සටහන් අංකනය, පාදසටහන් අංකනයෙන් වියුක්තය.

පාදසටහන

ලේඛනයේ කර්සරය පවතින ස්ථානයට පාදසටහන් නැංගුරමක් ඇතුලත් කර, පිටුවේ යටින් පාදසටහනක් ඇතුලත් කරයි.

අක්සටහන

ලේඛනයේ කර්සරය පවතින ස්ථානයට අක්සටහන් නැංගුරමක් ඇතුලත් කර, පිටුවේ යටින් අක්සටහනක් ඇතුලත් කරයි.

Please support us!