පාදසටහන/අක්සටහන

Edits the selected footnote or endnote anchor. Click in front of the footnote or endnote, and then choose this command.

To access this command...

තෝරන්න සැකසීම - පාදක සටහන්


To edit the text of a footnote or endnote, click in the footnote area at the bottom of the page, or at the end of the document.

note

To quickly jump to the footnote or endnote text, click the anchor for note in the document. You can also position the cursor in front of or behind the marker, and then press +Shift+PgDn. To jump back to the anchor for the note, press PgUp.


අංකනය

Select the numbering type for the footnote or endnote.

ස්වයංක්‍රීය

ඔබ ඇතුලත් කරන පාදසටහන් හා අක්සටහන් සඳහා පිලිවෙලින් අංක ස්වයංක්‍රීයව යොදයි. ස්වයංක්‍රීය අංකනය සඳහා සැකසුම් වෙනස් කිරීමට, මෙවලම් - පාදසටහන්/Endnotes ක්ලික් කරන්න.

අකුර

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

පාදසටහන් හෝ අක්සටහන් නැංගුරමක් ලෙස විශේෂ අකුරක් ඇතුලත් කරයි.

tip

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


වර්ගය

Select the type of note to insert, that is, footnote or endnote. A footnote is placed at the bottom of the current page, whereas an endnote is placed at the end of the document.

පාදසටහන

Converts an endnote to a footnote.

අක්සටහන

Converts a footnote to an endnote.

වමට ඇති ඊතලය

Moves to the previous footnote or endnote anchor in the document.

Icon Previous footnote

Previous footnote

දකුණට ඇති ඊතලය

Moves to the next footnote or endnote anchor in the document.

Icon Next footnote

Next footnote

Please support us!