තැපැල් සංයෝජනය

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

To access this command...

අවම වශයෙන් එක් දත්ත ගොනු ලිපියනක් හෝ ඇතුලත් කර, මෘද්‍රණය ආරම්භ කරන්න.ආකෘති ලිපිය මෘද්‍රණය කල යුතුදැයි අසන විට 'ඔව්' යැයි පිලිතුරු දෙන්න


During printing, the database information replaces the corresponding database fields (placeholders). For more information about inserting database fields refer to the Database tab page under Insert - Field - More Fields.

Records

Determines the number of records for printing the form letter. One letter will be printed for each record.

All

Processes all the records from the database.

Selected records

Processes only the marked records from the database. This option is only available when you have previously marked the necessary records in the database.

සිට

Specify the number of the first record to be printed.

To:

Specify the number of the last record to be printed.

Output

Determines whether to send your form letters to a printer or save them to a file.

මුද්‍රකය

Prints the form letters.

ගොනුව

Saves the form letters in files.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

පථය

Specifies the path to store the form letters.

...

Opens the Select Path dialog.

File format

Select the file format to store the resulting document.

තැපැල් සංයෝජක විශාරද - ලේඛනය සකසන්න

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!