පිටු පෙරදසුන

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

To access this command...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

පිටු හරහා ස්ක්‍රෝල් කිරීමට ඔබට Page Up සහ Page Down යතුරු ද භාවිතා කල හැක.

note

ඔබ පෙර දසුනේ සිටිනා විට ලේඛනය සැකසීමට නොහැක.


To exit the print preview, click the Close Preview button.

Please support us!