මෙ‍වලම් මෙනුව

මෙවලම් - භාෂාව - හයිෆන භාවිතයතෝරන්න

මෙවලම් - වදන් ගණනතෝරන්න

Choose Tools - Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

මෙවලම් - පාදම් සටහන්/අවසන් සටහන්තෝරන්න

මෙවලම් - පාදම් සටහන්/අවසන් සටහන් - අවසන් සටහන් ටැබ තෝරන්න

මෙවලම් - පාදම් සටහන්/අවසන් සටහන් - අවසන් සටහන් ටැබ තෝරන්න

වගුව - හැරවීම - පෙළ සිට වගුවටතෝරන්න

මෙවලම් - වර්ග කිරීමතෝරන්න

මෙවලම් - ගණනය කරන්නතෝරන්න

+ plus sign

මෙවලම් - යාවත්කාලීනතෝරන්න

Choose Tools - Update - Page Formatting

මෙවලම් - යාවත්කාලීන - වත්මන් සුචිය‍තෝරන්න

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

මෙවලම් - යාවත්කාලීන - සියල්ල යාවත්කාලීන කරන්න තෝරන්න

මෙවලම් - යාවත්කාලීන - ක්ෂෙත්‍ර තෝරන්න

F9 යතුර

මෙවලම් - යාවත්කාලීන - පුරුක්තෝරන්න

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

මෙවලම් - තැපැල් එකාබද්ධ කිරි විශාරදයතෝරන්න

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

තැපැල් සංයෝජනය

Please support us!