'‍‍ඇතුලත් කරන්න' මෙනුව

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

ඇතුල් කිරීමෙ මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

ක්ෂේත්‍ර ඇතුලත් කරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂ්‍රෙත්‍ර - වෙනත් - ලිපිය ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත් -හරස් යොමු ටැබය තෝරන්න

Choose Insert - Cross-reference

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-ක්‍රියා ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-ලිපියේ තොරතුරු ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-විචල්‍ය ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්- දත්ත ගබඩාව ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - කොටසතෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon Section

කොටස

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර - පාදම් සටහන/අවසන් සටහන (ඇතුලත් කර ඇති පාදම් සටහන් හා අවසන් සටහන් සදහා)තෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

පාදම් තීරුව සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

Icon

අවසන් සටහන සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

ඇතුලත් කරන්න - මාතෘකාවතෝරන්න

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර- මාතෘකාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- මාතෘකාව - විකල්පතෝරන්න

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර -මාතෘකාව- විකල්පතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - පොත් සලකුණතෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

පොත් සලකුණ

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Choose Insert - Table of Contents and Index

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - ග්‍රන්ථ නාමාවලි ඇතුලත් කිරීමක්තෝරන්න

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය හොඩිය අනුව වූ සුචිය වන විට)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය හොඩිය අනුව වූ සුචිය වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - ග්‍රන්ථනාමාවලි ඇතුලත් කිරීමක් තෝරාසකසන්නක්ලික් කරන්න

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

ඇතුලත් කිරීම - ලිපිකවරයතෝරන්න

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

ඇතුලත් කරන්න -රාමුවතෝරන්න

Choose Format - Frame and Object - Properties

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon Insert Frame

රාමුවක් අතින් ඇතුලත් කිරීම

Choose Table - Insert Table

+F12

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

වගුව

ඇතුලත් කරන්න -හරස් යොමුවතෝරන්න

Choose Insert - Text from File

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!