'‍‍ඇතුලත් කරන්න' මෙනුව

ඇතුලත් කරන්න- ශ්‍රමික බිදුමතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න-ක්ෂේත්‍රතෝරන්න

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර- ක්ෂේත්‍ර (ඇතුලත් කරනා ලද ක්ෂේත්‍ර සදහා) තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර- දිනයතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර-මාතෘකාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර-පිටු අංකතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර-පිටු සංඛ්‍යාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර- මාතෘකාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර-මාතෘකාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර- කේත රචකයාතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්තෝරන්න

+F2

ඇතුල් කිරීමෙ මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

ක්ෂේත්‍ර ඇතුලත් කරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂ්‍රෙත්‍ර - වෙනත් - ලිපිය ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත් -හරස් යොමු ටැබය තෝරන්න

Choose Insert - Cross-reference

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-ක්‍රියා ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-ලිපියේ තොරතුරු ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්-විචල්‍ය ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - වෙනත්- දත්ත ගබඩාව ටැබය තෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - කොටසතෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

කොටස

ඇතුලත් කරන්න -කොටස- අංශය ටැබය හෝ හැඩසවිය - පේෂයතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - කොටස - අනුච්ඡේදක ටැබය හෝ හැඩසවිය - පේෂයතෝරන්න

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර - පාදම් සටහන/අවසන් සටහන (ඇතුලත් කර ඇති පාදම් සටහන් හා අවසන් සටහන් සදහා)තෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

පාදම් තීරුව සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

අයිකනය

අවසන් සටහන සෘජුවම ඇතුලත් කරන්න

ඇතුලත් කරන්න - මාතෘකාවතෝරන්න

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර- මාතෘකාවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න- මාතෘකාව - විකල්පතෝරන්න

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර -මාතෘකාව- විකල්පතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - පොත් සලකුණතෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

පොත් සලකුණ

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Choose Insert - Table of Contents and Index

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

ඇතුලත් කිරීම

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - ග්‍රන්ථ නාමාවලි ඇතුලත් කිරීමක්තෝරන්න

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය හොඩිය අනුව වූ සුචිය වන විට)

Iඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය උදාහරණ සුචිය වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය හොඩිය අනුව වූ සුචිය වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - සුචි හා වගු -පුවේශ ටැබය තෝරන්න (‍තෝරාගත් වර්ගය පටුන වන විට)

ඇතුලත් කරන්න - සුචි හා වගු - ග්‍රන්ථනාමාවලි ඇතුලත් කිරීමක් තෝරාසකසන්නක්ලික් කරන්න

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

ඇතුලත් කිරීම - ලිපිකවරයතෝරන්න

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

ඇතුලත් කරන්න -රාමුවතෝරන්න

Choose Format - Frame and Object - Properties

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

රාමුවක් අතින් ඇතුලත් කිරීම

Choose Table - Insert Table

+F12

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

වගුව

ඇතුලත් කරන්න -හරස් යොමුවතෝරන්න

ඇතුලත් කරන්න - ගොනුවතෝරන්න

විවෘත කරඇතුලත් කිරීම මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

ගොනුව

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Choose Insert - Signature Line...

Please support us!