දසුන් ලයිස්තුව

Choose View - Rulers - Rulers

Choose View - Text Boundaries

Choose View - Field Shadings

+F8

Choose View - Field Names

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

සම්මත තීරය මත ක්ලික් කරන්න

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

Choose View - Show Whitespace.

Icon Show Whitespace

Show Whitespace

Choose View - Web

මෙවලම් තීරුවේ, ක්‍රියාත්මක කරන්න

Web Icon

Web

Choose View - Normal

Choose View - Hidden Paragraphs

Please support us!