දසුන් ලයිස්තුව

තෝරන්න සැකසීම දත්ත ‍ක්ෂේත්‍රය

තෝරන්න දසුන - පෙළ සීමා

දසුන - ක්ෂේත්‍ර සෙවනැලිතෝරන්න

+F8

දසුන - ක්‍ෂේත්‍රනාම තෝරන්න

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

සම්මත තීරය මත ක්ලික් කරන්න

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

දසුන - ජාල ආකෘතියතෝරන්න

මෙවලම් තීරුවේ, ක්‍රියාත්මක කරන්න

Web Icon

Web

දසුන - ජාල ආකෘතියතෝරන්න

දසුන - සැගවුණු ඡේදතෝරන්න

Please support us!