සංස්කරණ මෙනුව

තෝරන්න සංස්කරණය - ස්වයං පෙළ

+F3

ඇතුල් කිරීමෙ මෙවලම් තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

ස්වයං පෙළ

තෝරන්න සැකසීම - දත්ත සමුදාය හුවමාරු කරන්න

තෝරන්න සැකසීම දත්ත ‍ක්ෂේත්‍රය

තෝරන්න සැකසීම - පාදක සටහන්

Choose Edit - Reference - Index Entry...

ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර - සුචි නිවේශනයතෝරන්න

මෙවලම් - වර්ග කිරීමතෝරන්න

සකසන්න - ස්වයංක්‍රීය පෙල - ස්වයංක්‍රීය පෙල- නැවත නම් කරන්නතෝරන්න

සකසන්න - ග්‍රන්ථනාමාවලි ඇතුලත් කිරීමක්තෝරන්න

සකසන්න - ‍තෝරන ආකාරයතෝරන්න

සකසන්න - ‍තෝරන ආකාරයතෝරන්න

Please support us!